LAUKIEM.EU LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Šī vienošanās regulē attiecības starp “laukiem.eu” (“laukiem.eu”) un interneta tīkla lietotāju (“Lietotājs”), kuras rodas, izmantojot interneta resursus www.laukiem.eu (“laukiem.eu”), ar Lietotāja vienošanās norādītajiem nosacījumiem.

Šā laukiem.eu piedāvājuma pilna un bezierunu pieņemšana pret Lietotāju par līguma noslēgšanu ir Lietotāja darbību, kuras vērstas uz laukiem.eu izmantošanu, tai skaitā sludinājumu (paziņojumu) meklēšana, pārlūkošana vai iesniegšana, reģistrēšanās vietnē, ziņojumu nosūtīšana, veikšana, izmantojot sakaru formu un citas darbības laukiem.eu funkcionalitātes izmantošanā.

Lietotāja vienošanos laukiem.eu var jebkurā laikā izmainīt bez jebkāda speciāla paziņojuma Lietotājam. Lietotāja vienošanās jaunā redakcija stājas spēkā no tās izvietošanas brīža laukiem.eu vietnē. Regulāra iepazīšanās ar spēkā esošo Lietotāja vienošanās redakciju ir Lietotāja pienākums.

laukiem.eu izmantošana pēc Lietotāja vienošanās jaunās redakcijas stāšanās spēkā nozīmē, ka Lietotājs tai piekrīt un jaunās redakcijas noteikumi viņam ir piemērojami pilnā apjomā.

 1. Termini un apzīmējumi

Šajā Lietotāja vienošanās tekstā zemāk minētajiem terminiem ir šāda nozīme:

laukiem.eu – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību LAUKIEM.

laukiem.eu un/vai Vietne – Interneta resurss, informācijas sistēmā ietilpstošais informācijas un intelektuālā īpašuma objektu kopums (tai skaitā ESM programma, datu bāze, interfeisa grafiskais noformējums (dizains) u.c.), piekļuve, kura tiek nodrošināta no dažādām internetam pieslēgtām lietotāju ierīcēm, ar speciālu programmatūru tīmekļa lapu pārlūkošanai (tīmekļa pārlūkprogramma) www.laukiem.eu adresēs (ieskaitot turpmākos līmeņus, kuri attiecas uz šīm adresēm) vai Mobilo lietojumprogrammu pārlūkošanai.

Lietotājs – Interneta tīkla resursu apmeklētājs, tai skaitā laukiem.eu.

Lietotāja vienošanās – šā vienošanās, Sludinājumu izvietošanas nosacījumi un citi noteikumi, un dokumenti, kuri reglamentē laukiem.eu darbu vai nosaka Vietnē publicēto Servisu izmantošanas kārtību.

Servisi – funkcionālās iespējas, dienesti, pakalpojumi, instrumenti, kuri pieejami Lietotājiem laukiem.eu vietnē.

Моbilā lietojumprogramma – programmatūra portatīvo (mobilo) ierīču nodrošināšanai, kuru Lietotājs uzstādījis vai ielādējis šādās ierīcēs ar dažādu programmu platformu palīdzību, paredzēta, lai piekļūtu laukiem.eu vietnei.

Prece – jebkura prece, produkts, pakalpojumus, darba piedāvājums vai cits piedāvājums, attiecībā, uz kuru Lietotājs izvieto laukiem.eu vietnē Sludinājumu.

Sludinājums (paziņojums) – informatīvs ziņojums par Preces piedāvājumu (ieskaitot kontaktinformāciju, fotogrāfijas un jebkuru pavadinformāciju), kuru Lietotājs izvieto laukiem.eu vietnē, adresēts noteiktam personu lokam.

Pārdevējs – Lietotājs, kurš izvieto laukiem.eu vietnē Paziņojumu ar piedāvājumu noslēgt darījumu attiecībā uz Preci.

Pircējs – Lietotājs, kurš pārlūko Pārdevēja izvietoto Sludinājumu, sadarbojas ar Pārdevēju attiecībā uz preci un/vai noslēdz darījumu ar Pārdevēju.

Uzskaites dati – unikāls pieteikumvārds (elektroniskā pasta adrese) un parole, kuru patstāvīgi izveido Lietotājs Reģistrācijas procesā Vietnē vai arī Lietotājs turpmāk izmaina Personīgā kabineta starpniecību, vai citā laukiem.eu norādītā veidā, izmantojami piekļuvei Personīgajam kabinetam pēc Lietotāja autorizācijas laukiem.eu vietnē.

Personīgais kabinets – Lietotāja personīgā sadaļa laukiem.eu vietnē, kura saistīta ar Lietotāja uzskaites ierakstu Vietnē, kurā Lietotājam pieejama atsevišķu laukiem.eu Servisu pārvaldīšana, tai skaitā to pasūtījums, pieslēgšana/atslēgšana, pēc laukiem.eu piedāvātajiem nosacījumiem.

Reģistrācija – Lietotāja darbību kopums saskaņā ar laukiem.eu norādītajām instrukcijām, ieskaitot iesniegtos Uzskaites datus un citu informāciju, kuras veic Lietotājs, izmantojot speciālu laukiem.eu lietotāja interfeisa formu, nolūkā izveidot Personīgo kabinetu un saņemt piekļuvi atsevišķiem laukiem.eu Servisiem.

Ziņas – jebkuri materiāli un informācija, kuru Lietotājs sniedz laukiem.eu sakarā ar laukiem.eu vietnes izmantošanu.

 1. Vispārējie noteikumi. Piekļuve Vietnes pakalpojumiem

2.1. laukiem.eu piedāvā Lietotājam uz šīs Lietotāja vienošanās nosacījumiem izmantot laukiem.eu vietnē pieejamos Servisus, ieskaitot Sludinājumu izvietošanu, meklēšanu un pārlūkošanu un citus Vietnē piedāvātos Servisus. Attiecībā uz atsevišķu laukiem.eu Servisu izmantošanu var tikt noteikti papildnosacījumi, noteikumi un ierobežojumi. laukiem.eu ir tiesības jebkurā laikā pārskatīt vai izmainīt Servisu sniegšanas nosacījumus, papildināt, izmainīt, ierobežot, paplašināt Vietnes un/vai Servisu funkcionālās iespējas, tai skaitā Lietotāja piekļuves nosacījumus Servisiem vai Vietnes atsevišķām funkcionālajām iespējām.

2.2. Pakalpojumi Lietotājam tiek piešķirti bez maksas, ja īpaši nav norādīts citādi.

2.3. Atsevišķu Pakalpojumu sniegšanu var regulēt speciāli noteikumi un/vai vienošanās, kura ir šīs Lietotāja vienošanās neatņemama sastāvdaļa, tai skaitā Sludinājumu izvietošanas nosacījumi, citi nosacījumi un noteikumi, rakstiskā formā sastādītas individuālas vienošanās, kuras parakstījuši laukiem.eu un Lietotājs. Pretrunu vai neatbilstību gadījumā starp šīs Lietotāja vienošanās tekstu un speciālajiem noteikumiem un/vai vienošanos jāizmanto pēdējais.

2.4. laukiem.eu vietne ir laukums, kurš ļauj Pārdevējiem patstāvīgi uz savu risku izvietot piedāvājumus, kuri adresēti nenoteiktam personu lokam, lai tiktu veikts darījums attiecībā uz Preci, ar kuru Pārdevējs ir tiesīgs rīkoties (izteikt piedāvājumu), un Pircēji var pieņemt pēc saviem ieskatiem un uz savu atbildību piedāvājumus, kurus Pārdevēji izvietojuši Vietnē, noslēdzot attiecīgu darījumu ar Pārdevēju.

laukiem.eu nav darījuma organizators, Pircējs, Pārdevējs, starpnieks, aģents vai jebkura Lietotāja pārstāvis un/vai cita ieinteresētā persona attiecībā uz starp Lietotājiem piedāvājamo/noslēdzamo darījumu. Visus darījumus starp Lietotājiem, kuri tiek veikti, pateicoties Sludinājuma izvietošanai Vietnē, noslēdz un izpilda bez laukiem.eu tiešas vai netiešas līdzdalības.

2.5. Neatkarīgi no Lietotāja Reģistrācijas vai autorizācijas fakta Vietnē, Vietnes izmantošana, ieskaitot Vietnē izvietotās informācijas pārlūkošanu, nozīmē, ka Lietotājs piekrīt šim Lietotāja vienošanās tekstam un uzņemas saistības ievērot Servisu lietošanas instrukcijas, kā arī uzņemas atbildību par darbībām, kuras saistītas ar Vietnes izmantošanu.

2.6. Īstenojot piekļuvi laukiem.eu vietnei un tādā veidā noslēdzot šo Lietotāja vienošanos, Lietotājs garantē, ka viņam piemīt visas tiesības un pilnvaras, kuras nepieciešamas, lai noslēgtu un izpildītu Lietotāja vienošanos, tai skaitā ir pilngadīga un pilnībā rīcībspējīga, astoņpadsmit gadus sasniegusi persona.

2.7. laukiem.eu sniegtie Servisi jebkurā brīdī var tikt mainīti, papildināti, atjaunoti, var tikt mainīta to forma un funkcionālo iespēju raksturs, iepriekš par to nepaziņojot Lietotājam, sakarā ar to Servisu izmantošana tiek piedāvāta režīmā “kā ir”, t.i. tādā veidā un apjomā, kādā tos piedāvā laukiem.eu brīdī, kad Lietotāji vēršas pie Servisiem. laukiem.eu ir tiesības nepieciešamības gadījumā pēc saviem ieskatiem izbeigt (uz laiku vai galīgi) Servisu (vai jebkādu citu atsevišķu funkciju Servisu ietvaros) sniegšanu visiem Lietotājiem kopumā vai atsevišķam Lietotājam bez iepriekšēja paziņojuma.

 1. Reģistrācija Vietnē

3.1. Lietotājam ir tiesības izvietot Paziņojumus, kā arī lietot atsevišķus Pakalpojumus tikai pēc Reģistrācijas laukiem.eu vai autorizējoties ar sociālo tīklu starpniecību.

3.2. Reģistrējoties tiek norādīti Uzskaites dati, kurus Lietotājs izvēlas patstāvīgi. Lietotājs var mainīt Uzskaites datus Vietnē savā Personīgajā profilā vai nepieciešamības gadījumā citādā veidā, kuru norāda laukiem.eu.

3.3. Lietotāja pienākums ir sekot savu Uzskaites datu saglabšanai un neatklāt tos trešajām personām. Lietotājam nav tiesību nodot savus Uzskaites datus trešajām personām, kā arī tieši vai netieši atļaut trešajām personām izmantot viņa Uzskaites datus autorizācijai laukiem.eu vietnē, izņemot personas, kuras rīkojas Lietotāja vārdā un interesēs vai ir saņēmušas šādus Uzskaites datus, pamatojoties uz attiecīgu vienošanos ar Lietotāju.

3.4. Jebkura darbība, kura tiek veikta no Lietotāja Personīgā profila, izmantojot viņa Uzskaites datus, skaitās paša Lietotāja vai viņa pilnvarotas personas veikta darbība un nosaka Lietotāja pienākumus un atbildību attiecībā uz šādām darbībām, ieskaitot atbildību par šīs Lietotāja vienošanās pārkāpšanu, likumdošanas prasību pārkāpumus attiecībā uz Preci, par kuru Lietotājs izvieto informāciju laukiem.eu vietnē.

3.5. Lietotājam nekavējoties jāizmaina Uzskaites dati, ja viņam ir iemesls aizdomām, ka šie dati ir tikuši atklāti, tos var izmantot viņa nepilnvarotas trešās personas vai pēc laukiem.eu prasības.

3.6. laukiem.eu ir tiesības izmantot pieejamos tehniskos risinājumus, lai pārbaudītu informācijas pareizību, kuru sniedz Lietotājs, izmantojot laukiem.eu. laukiem.eu nevar garantēt, ka Lietotājs patiešām ir tas, par kuru uzdodas, kā arī, ka informācija, kuru Lietotājs sniedz laukiem.eu, atbilst patiesībai. laukiem.eu iesaka Lietotājiem vērsties pie iespējamajiem līgumpartneriem, Pārdevējiem un Pircējiem, izmantojot šim nolūkam visus laukiem.eu vietnē pieejamos instrumentus, un ievērot apdomību un piesardzību, veicot darījumus un izvēloties Pārdevēju.

3.7. laukiem.eu ir tiesības bloķēt Lietotāja piekļuvi Personīgajam profilam, vienlaikus pārtraucot viņa Sludinājumu izvietošanu un parādīšanu vai bez tās. laukiem.eu ir tiesības jebkurā laikā pārtraukt un/vai ierobežot Lietotāja piekļuvi Servisiem, kā arī bloķēt vai dzēst Lietotāja uzskaites ierakstu Vietnē bez iespējas to atjaunot.

3.8. Sludinājumu un citas laukiem.eu vietnē izvietotās atklāti pieejamās informācijas pārlūkošanai nav nepieciešama Lietotāja reģistrācija un/vai autorizācija, taču veicot šādas darbības, Lietotājam jebkurā gadījumā ir pienākums ievērot Lietotāja vienošanās noteikumus.

 1. Lietotāju sniegtās ziņas

4.1. laukiem.eu izmantošanas ietvaros Lietotājs apņemas sniegt tikai patiesas Ziņas un ir atbildīgs par viņa iesniegto informāciju. Lietotājs apņemas savlaicīgi aktualizēt Ziņas, veicot to rediģēšanu laukiem.eu vietnē.

4.2. laukiem.eu Pakalpojumu lietošanas procesā (tai skaitā veicot Reģistrāciju, sadarbojoties ar citiem Lietotājiem, izmantojot laukiem.eu interfeisu, izvietojot Sludinājumus, pārlūkojot laukiem.eu lapas utt.), Lietotājs patstāvīgi un brīvprātīgi pieņem lēmumu sniegt laukiem.eu vai izvietot atklātai piekļuvei personālās un citas ziņas par Lietotāju (Lietotāja uzvārds un vārds vai pseidonīms, elektroniskā pasta adrese, kā arī jebkura cita Lietotāja sniegtā informācija, tai skaitā informācija ziņojumos, kuri tiek sūtīti citiem Lietotājiem, izmantojot atgriezeniskās saites formu laukiem.eu interfeisā, informācija par Lietotāja darbībām laukiem.eu vietnē u.c.) ar nolūku izpildīt Lietotāja vienošanos, kā arī ar šo paziņo par savu piekrišanu Lietotāja personālo un citu datu apstrādei laukiem.eu, to nodošanu (tai skaitā pārraidīšanu pār robežām ārvalstu teritorijā, nodrošinot adekvātu personas datu subjektu tiesību aizsardzību) apstrādei citiem Lietotājiem un/vai trešajām personām, kuras darbojas laukiem.eu uzdevumā, tai skaitā šādiem mērķiem: konsultāciju atbalsta sniegšanai Lietotājiem sakarā ar Vietnes izmantošanu, Sludinājumu pārbaudei attiecībā uz atbilstību Lietotāja vienošanās prasībām, ziņojumu piegādei citiem Lietotājiem, statistikas un analītisko datu saņemšanai, lai uzlabotu laukiem.eu un/vai Servisu funkcionēšanu, paplašinātu sniedzamo Servisu spektru, saņemtu laukiem.eu vai trešo personu informatīvus un/vai reklāmas ziņojumus, novērstu vai pārtrauktu nelikumīgas un/vai nesankcionētas Lietotāju vai trešo personu darbības, nodrošinātu Latvijas Republikā spēkā esošās likumdošanas prasību ievērošanu. Veic visus nepieciešamos pasākumus, lai aizsargātu Lietotāja personas datus no trešo personu nesankcionētas piekļuves.

4.3. Visu informāciju (neatkarīgi no tā, vai šo informāciju Latvijas Republikas likumdošana pieskaita personas vai citiem datiem, kuri ir aizsargājami saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu, vai nē), kuru Lietotājs izvietojis laukiem.eu vietnē, viņš izvieto, lai realizētu savās mantiskajās un/vai pakalpojumu, un/vai citās Lietotāja interesēs un, attiecīgi, Lietotājs izvieto vienu vai otru informāciju par sevi vienīgi savās interesēs, tai skaitā, lai atvieglotu sakaru nodibināšanu ar Lietotāju.

Izvietojot laukiem.eu Sludinājumus, ziņas, kuras Lietotājs norāda Sludinājumā, kļūst vispārpieejamas un Lietotājs saprot, ka izvietotā informācija tiek publicēta laukiem.eu vietnē atklātai pieejai, tas ir, ar to var iepazīties jebkurš laukiem.eu apmeklētājs (neierobežots personu loks) visu pasaules valstu teritorijā, kur ir iespēja izmantot interneta tīklu un piekļuve vietnei, attiecīgi, Lietotājs saprot un uzņemas visus riskus, kuri saistīti ar šādu informācijas izvietošanu, tai skaitā, ieskaitot, bet ar to neaprobežojoties: risku, ka elektroniskā pasta adrese var nonākt mēstuļu ziņojumu izsūtīšanas sarakstos, risku, ka elektroniskā pasta adrese var nonākt pie dažāda veida krāpniekiem, risku, ka telefona numurs var nonākt pie SMS-spameriem un/vai SMS-krāpniekiem, un citus riskus, kuri izriet no šādas informācijas izvietošanas.

4.4. laukiem.eu nav pienākums iepriekš veikt jebkura veida Ziņu pārbaudi, kuras Lietotājs izvieto un/vai izplata ar laukiem.eu vietnes starpniecību. laukiem.eu ir tiesības pēc saviem ieskatiem atteikt Lietotājam izvietot un/vai izplatīt jebkuras Ziņas vai dzēst jebkuras Ziņas, kuras Lietotājs izvietojis laukiem.eu vietnē. Lietotājs apzinās un piekrīt tam, ka viņam patstāvīgi jāizvērtē visi ar jebkuru Ziņu izvietošanu un izplatīšanu saistītie riski, ieskaitot Ziņu drošuma, pilnīguma vai lietderīguma novērtējumu.

4.5. laukiem.eu nesniedz konsultācijas jautājumos, kuri neattiecas uz laukiem.eu, prasa profesionālu novērtējumu un/vai neietilpst laukiem.eu kompetencē.

4.6. Lietotāja vēršanās laukiem.eu vietnē jautājumos, kuri saistīti ar laukiem.eu izmantošanu, tiek izskatīti Vietnē paredzētajā kārtībā. laukiem.eu sadarbība ar Lietotāju viņa jautājuma izskatīšanas ietvaros tiek veikta, izmantojot Lietotāja norādīto elektroniskā pasta adresi.

4.7. laukiem.eu ir tiesības neizskatīt Lietotāja jautājumu: ja tas nesatur informāciju un dokumentus, kādi nepieciešami jautājuma izskatīšanai; satur nepatiesu informāciju un/vai dokumentus, kuriem nepiemīt ticamības pazīmes; attiecībā uz jautājumiem, par kuriem laukiem.eu iepriekš bija nosūtījusi atbildi Lietotājam (atkārtota vēršanās ar jautājumu); satur apvainojumus, draudus vai jautājumus, kuri izklāstīti klaji negatīvā formā; vērsti uz citu laukiem.eu nosacījumu un paredzētās jautājumu izskatīšanas kārtības pārkāpumiem.

 1. Lietotāja saistības

5.1. Lietotājs apņemas rīkoties tikai saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu un laukiem.eu Lietotāja vienošanos, kā arī saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu pilnā mērā atbildēt par savām darbībām un bezdarbību laukiem.eu vietnē, un izmantojot Servisus.

5.2. Lietotājam pieejamos laukiem.eu Pakalpojumus var izmantot mērķiem, kuriem šie Servisi ir paredzēti laukiem.eu vietnē. Lietotājam ir aizliegts izmantot Servisus, kā arī jebkuru Vietnē saņemto informāciju, tam neparedzētiem mērķiem.

laukiem.eu ir tiesības jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem veikt Sludinājumu, Pircēju ziņojumu, kuri tiek nosūtīti Pārdevējiem, izmantojot laukiem.eu sakaru formu un/vai Lietotāju Servisu izmantošanas nosacījumus, pārbaudi izlases veidā, vai tiek ievērota Lietotāja vienošanās, tai skaitā automātiskajā režīmā, izmantojot programmatūras līdzekļus. Pārkāpumu atklāšanas gadījumā, kā arī saņemot informāciju no trešajām personām par šādiem pārkāpumiem vai atklājot pazīmju kopumu, kuras, pēc laukiem.eu domām, var liecināt par pārkāpumiem, laukiem.eu ir tiesības apturēt vai izbeigt Lietotāja piekļuvi vieniem vai otriem Servisiem, ieskaitot Sludinājuma noraidīšanu vai bloķēšanu un/vai piekļuvi Personīgajam kabinetam.

Pēc laukiem.eu vienpersoniska lēmuma Sludinājumu un/vai Uzskaites ierakstu bloķēšana Vietnē var būt uz laiku vai pastāvīga, atkarībā no Lietotāja pieļauto šīs Lietotāja vienošanās un citu laukiem.eu noteikto Vietnes izmantošanas noteikumu pārkāpumu apjoma un skaita. Gadījumā, ja Lietotājs pieļautos pārkāpumus ir novērsis, laukiem.eu ir tiesības atjaunot iepriekš bloķētos Sludinājumus vai Lietotāja piekļuvi uzskaites ierakstam Vietnē.

5.3. Lietotājs apņemas neizmantot аutomātiskās vai citas programmas, lai saņemtu piekļuvi laukiem.eu vietnei bez laukiem.eu rakstiskas atļaujas. Bez laukiem.eu atļaujas nav pieļaujama arī jebkuru materiālu vai informācijas (ieskaitot Sludinājumus, Preču aprakstu tekstus, fotogrāfijas u.c.) izmantošana, izplatīšana, kopēšana un/vai paņemšana no laukiem.eu vietnes manuāli vai automātiski (izmantojot programmatūras līdzekļus).

5.4. Datorpotgrammu izmantošana, kuras ļauj pārlūkot vai izvietot laukiem.eu vietnē Sludinājumus, apejot parasto Sludinājumu izvietošanas kārtību (piemēram, Sludinājumu automātiskas ielādes programmu izmantošana), ir stingri aizliegta un var izraisīt Sludinājumu publicēšanas izbeigšanu un/vai apturēšanu, piekļuves bloķēšanu Personīgajam kabinetam un/vai laukiem.eu vietnei.

5.5. Lietotājs turklāt apņemas:

 • neveikt nekādas darbības, kuras var izraisīt neproporcionāli lielu slodzi laukiem.eu infrastruktūrai;
 • nekopēt, neatveidot, neizmainīt, neizplatīt un nesniegt sabiedrībai jebkuru informāciju, kuru satur laukiem.eu vietne (izņemot Ziņas, kuras sniedzis pats Lietotājs) bez laukiem.eu un jebkuras trešās personas rakstiskas piekrišanas;
 • nelikt šķēršļus laukiem.eu darbam, kā arī nelikt šķēršļus automātisko sistēmu vai procesu darbībai, ar nolūku bloķēt vai ierobežot piekļuvi laukiem.eu vietnei.

5.6. Lai novērstu Lietotāja vienošanās pārkāpumus un/vai zaudējumu nodarīšanu laukiem.eu (piemēram, DDoS-uzbrukumi vai citi hakeru uzbrukumi, neautorizēta laukiem.eu programmatūras līdzekļu izmantošana, tai skaitā Sludinājumu ielādei u.c.), laukiem.eu ir tiesības ierobežot Lietotāju vai trešo personu piekļuvi laukiem.eu vietnei, bloķējot attiecīgās ip-adreses vai ip-adrešu diapazona piekļuvi laukiem.eu vietnei.

5.7. Nolūkā piekļūt atsevišķiem Servisiem laukiem.eu vietnē, Lietotājs var izmantot viņam piešķirtos unikālos Lietotāja identifikatorus (simbolu komplektu), uzskaites ierakstu Vietnē, Sludinājumus, Preces u.c.

5.8. Īstenojot piekļuvi laukiem.eu vietnei, Lietotājs pauž savu piekrišanu saņemt reklāmas informāciju, kuru laukiem.eu vietnē izvietojušas trešās personas. Lietotājs saprot un piekrīt, ka laukiem.eu nenosaka šādas informācijas saturu un nav par to atbildīga, ieskaitot vietnes, atsauces, kuras var saturēt attiecīgie materiāli.

5.9. laukiem.eu Lietotājs apņemas neizmantot jebkurus datus, kurus sniedzis cits Lietotājs, bez šādas Ziņas izvietojušās personas rakstiskas atļaujas, vai bez kādā citā veidā apstiprinātām tiesībām izmantot šādas ziņas. Visas ziņas, kuras Lietotājs saņēmis par citiem Lietotājiem sakarā ar laukiem.eu vietnes izmantošanu, var tikt izmantotas vienīgi, lai veiktu un izpildītu darījumus attiecībā uz Precēm. Тādējādi Lietotājam ir aizliegts izmantot cita Lietotāja elektronisko adresi un/vai telefona numuru, tiešas reklāmas izsūtīšanas vai citu nevēlamu elektronisko ziņojumu izsūtīšanas nolūkā, kā arī citām nelikumīgām darbībām vai darbībām, kuras veicamas bez otras puses ziņas un/vai piekrišanas.

Lai atvieglotu mijiedarbību starp Lietotājiem, Servisiem ir noteikta ierobežota piekļuve zināmai citu Lietotāju kontaktinformācijai. Citu Lietotāju sniegto Ziņu izmantošanas tiesības ierobežo šā Lietotāja vienošanās.

5.10. Ja Lietotājam rodas pretenzijas pret citu Lietotāju sakarā ar to, ka pēdējais izmantojis Servisus un/vai viņa izvietotos Sludinājumus, Lietotāja pienākums ir izvirzīt šīs pretenzijas attiecīgajai personai (Pārdevējam) un atrisināt pretenzijas patstāvīgi un bez laukiem.eu līdzdalības.

5.11. Lietotājs saprot un pieņem, ka laukiem.eu ne vienmēr pārbauda informāciju, kuru laukiem.eu vietnē publicē Lietotāji. Daži Sludinājumos ietilpstošie dati var likties aizvainojoši, bīstami, nepareizi vai maldinoši. laukiem.eu iesaka Lietotājiem ievērot piesardzību un paļauties uz veselo saprātu, izmantojot informāciju laukiem.eu vietnē. Lietotājam jāņem vērā, ka viņa līgumpartneris var uzdot sevi par citu personu, būt nepilngadīgs, izvietot sagrozītu informāciju utt. Servisu izmantošana nozīmē, ka Lietotājs apzinās un pieņem šos riskus, kā arī piekrīt, ka laukiem.eu nav atbildīga par citu Lietotāju darbību vai bezdarbību.

5.12. Lietotājs apņemas ievērot piesardzību, izvēloties līgumpartneri, uz savu atbildību pieņem lēmumu par darījumu, vadoties no Sludinājuma izvietošanas fakta laukiem.eu vietnē, patstāvīgi pārliecinoties, ka kādas Preces piedāvājums, pārdošana un/vai iegāde laukiem.eu vietnē esošajā Sludinājumā ir reāla un legāla.

 1. Informācijas apmaiņa, izmantojot Vietni

6.1. laukiem.eu ziņojumi, kuri paredzēti Lietotājiem, tiek publicēti vispārējai piekļuvei laukiem.eu un/vai tiek izsūtīti individuāli uz elektroniskajām adresēm, kuras Lietotāji iesniedz, reģistrējoties vai izvietojot Sludinājumus Vietnē. Turklāt Lietotājs saprot, pieņem un piekrīt, ka izsūtāmajiem ziņojumiem un/vai to atsevišķām daļām var būt reklāmas raksturs, kā arī tie var saturēt laukiem.eu līgumpartneru reklāmas, informatīvus un cita veida ziņojumus. laukiem.eu vietnē publicētie ziņojumi skaitās nogādāti Lietotājam no to publicēšanas brīža.

laukiem.eu var nosūtīt Lietotājiem transakciju un servisa ziņojumus, kuri saistīti ar Lietotāju darbībām Vietnē.

6.2. Lietotāju ziņojumus, kuri paredzēti laukiem.eu, pārsūta veidos, kādus piedāvā laukiem.eu, ieskaitot atgriezenisko saiti ziņojumiem Vietnē.

6.3. Lietotāja Ziņojumi Pārdevējam var tikt nosūtīti, izmantojot speciāli piedāvātu sakaru formu ar Pārdevēju. Lietotājs saprot un piekrīt tam, ka sarakste ar citiem Vietnes Lietotājiem, kura tiek veikta ar speciāli piedāvātas sakaru formas palīdzību, nav personiska. laukiem.eu jebkurā brīdī ir tiesības pārlūkot ziņojumus, kuri tiek nosūtīti, izmantojot speciāli piedāvātu sakaru formu ziņojumiem.

laukiem.eu negarantē, ka uz Pārdevējam, Lietotājam nosūtīto ziņojumu tiks sniegta atbilde, kā arī negarantē šāda ziņojuma piegādi Pārdevējam.

 1. Garantijas un atbildība

7.1. Lietotājs ir atbildīgs par Vietnē veicamajām darbībām saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo likumdošanu, ieskaitot atbildību par viņa izvietotās informācijas saturu un trešo personu tiesību pārkāpumiem attiecībā uz Precēm un/vai Vietnē izvietojamo informāciju.

7.2. Lietotājs ir atbildīgs par darījumiem, kuri tiek piedāvāti attiecībā uz Precēm un noslēgti sakarā ar tām, par līgumpartneru izvēli darījumiem un no darījuma izrietošajām sekām. Visi darījumi attiecībā uz Precēm tiek noslēgti tieši starp Lietotājiem. laukiem.eu nav Lietotāja veikto darījumu dalībnieks un/vai starpnieks, vadoties no informācijas, kura saņemta laukiem.eu vietnē, nekontrolē un nav atbildīga par tādiem darījumiem.

7.3. laukiem.eu ir instruments, kurš Lietotājiem sniedz iespēju izvietot Sludinājumus attiecībā uz Precēm, kuru realizācija un/vai iegāde ir atļauta ar likumu un Lietotāja vienošanos. Turklāt laukiem.eu ne vienmēr pārbauda Lietotāju izvietotos Sludinājumus. Тādējādi Preces kvalitāte, drošība, likumība un atbilstība tās aprakstam, kā arī Pārdevēja iespēja pārdot un/vai Pircēja iespēja iegādāties Preci ir ārpus laukiem.eu kontroles. Sakarā ar to laukiem.eu nav atbildīga par Lietotāju sniegtās informācijas saturu, ieskaitot Sludinājumu saturu, Lietotāju preču zīmju izmantošanu, trešo personu logotipiem un Pārdevēja piedāvājuma nosacījumiem.

7.4. laukiem.eu nav atbildīga par Lietotāja nozaudēto informāciju, kā arī par informācijas sagrozīšanu vai ziņojuma nozaudēšanu, kurš saņemts, izmantojot sakaru formas Vietnē.

7.5. Ņemot vērā interneta tīkla uzbūves un funkcionēšanas principus, Servisi tiek piešķirti “kā ir”, tas nozīmē, ka laukiem.eu nesniedz jebkādas garantijas attiecībā uz Servisiem, konkrēti, laukiem.eu negarantē Lietotājam, ka:

 • Servisi, to tiešais vai netiešais efekts, atbildīs Lietotāja prasībām un mērķiem;
 • Servisi tiks piešķirti nepārtraukti, droši un bez kļūmēm;
 • Rezultāti, kuri tiks saņemti, izmantojot Servisus, būs precīzi, droši un atbildīs Lietotāja vēlmēm.

7.6. Lietotājs piekrīt, ka laukiem.eu nav atbildīga par iespējamiem zaudējumiem, kuri nodarīti Lietotājam sakarā ar pasākumu veikšanu, lai novērstu pārkāpumus laukiem.eu, kuri saistīti ar Lietotāju piekļuvi vietnei, kā arī IP adrešu ierobežošanu/bloķēšanu saskaņā ar šīs Lietotāja vienošanās 5.6. punktu.

7.7. Lietotājs pieņem un piekrīt, ka laukiem.eu piešķirto iespēju nosūtīt ziņojumus Lietotājam, izmantojot sakaru formu Vietnē var izmantot jebkura trešā persona nolūkos, kuri atšķiras no darījuma veikšanas ar Lietotāju bez jebkādas ietekmes un kontroles no laukiem.eu puses. Sakarā ar to laukiem.eu nav atbildīga par to, ka citi Lietotāji un/vai automatizētas sistēmas (roboti) lieto laukiem.eu izvietoto formu ziņojumu nosūtīšanai Lietotājiem, kā arī, ka viņi izmanto Lietotāja izvietotos telefona numurus laukiem.eu lapās.

7.8. Pircējiem, izmantojot sakaru formu, ar Pārdevēju laukiem.eu Vietnē netiek garantēta šāda Pircēja ziņojuma piegāde un Pārdevēja patstāvīgi norādītās elektroniskās adreses korektums.

7.9. laukiem.eu nav atbildīga par saistību neizpildi vai to izpildes grūtībām, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu dēļ, no kuras sekām nav iespējams izvairīties vai tās pārvarēt.

7.10. laukiem.eu nekādi nav saistīta ar jebkuru Lietotāja sniegto informāciju, ieskaitot Sludinājumu saturu, kurus Lietotāji iesnieguši un/vai izvietojuši laukiem.eu vietnē, un nav tās pienākums veikt šādas informācijas vai tās komponentu satura, īstuma un drošības pārbaudi, tātad pārbaudīt tās atbilstību spēkā esošās likumdošanas prasībām un/vai Lietotājiem ir nepieciešamais tiesību apjoms tās izplatīšanai un/vai izmantošanai.

 1. Intelektuālās tiesības

8.1. Ārkārtas tiesības uz laukiem.eu un Mobilajām lietojumprogrammām, ieskaitot, bet ne tikai domēna vārdu, Vietnē izvietoto logotipu, laukiem.eu preču zīmi, datu bāzēm, visām tehniskajām izstrādnēm, kuras ļauj veikt Vietnes izmantošanu, pieder laukiem.eu. Lietotājam vai citai personai nav tiesību izmantot laukiem.eu Моbilās lietojumprogrammas vai Servisus veidos, kuri nav paredzēti šajā Lietotāja vienošanās tekstā bez laukiem.eu rakstiskas piekrišanas, tai skaitā paņemt Ziņas jebkurā formā Lietotāja vienošanās tekstam neparedzētos veidos. Ārkārtas tiesības uz intelektuālās darbības rezultātiem, kuri iekļauti Lietotāju sniegto Ziņu sastāvā, pieder attiecīgajiem Lietotājiem un tiesību īpašniekiem.

8.2. Šīs Lietotāja vienošanās izpildes nolūkā, lai rīkotu konkursus, akcijas, ievietotu sludinājumus un informētu Lietotājus, un rīkotu citus līdzīgus pasākumus, īstenojot laukiem.eu likumīgās tiesības un intereses, un nodrošinot laukiem.eu funkcionēšanu, Lietotājs piešķir laukiem.eu visur spēkā esošas, beztermiņa tiesības izmantot Ziņas (ieskaitot fotogrāfijas, Preču aprakstu tekstus, preču zīmes, logotipus un pārējo) jebkurā veidā uz visiem zināmajiem vai nezināmajiem informācijas nesējiem visā ārkārtas tiesību spēkā esošo termiņa laikā, kā arī nodot šādas tiesības trešajām personām. Lietotājs atļauj izmantot materiālus Ziņu sastāvā, nenorādot autora vārdu, kā arī garantē, ka sniegtās Ziņas nepārkāpj jebkuras trešo personu tiesības, tai skaitā ārkārtas tiesības.

 1. Lietotāja vienošanās darbības termiņš

9.1. Šā Lietotāja vienošanās stājas spēkā no brīža, kad Lietotājs sāk izmantot laukiem.eu Servisus, neatkarīgi no Lietotāja reģistrācijas fakta vai Sludinājuma izvietošanas laukiem.eu vietnē, un darbība ir bez termiņa.

9.2. Lietotājam ir tiesības pārtraukt piekļuvi savam personīgajam profilam bez iespējas šādu piekļuvi atjaunot. Šajā gadījumā Lietotājam nav tiesību veikt atkārtotu Reģistrāciju, tai skaitā, izmantojot Uzskaites datu sastāvā Lietotāja iepriekš laukiem.eu vietnē norādīto elektroniskā pasta adresi.

laukiem.eu patur sev tiesības pēc saviem ieskatiem pārtraukt piekļuvi Lietotājam, kurš pārkāpj šo Lietotāja vienošanos, kā arī jebkura Servisa nosacījumus, citus noteikumus, kuri reglamentē laukiem.eu funkcionēšanu, piekļuvi Servisiem gan kopumā, gan daļēji, tai skaitā izbeigt un uz laiku apturēt Lietotāja piekļuvi personīgajam kabinetam. Lietotājam, kura piekļuve Servisiem tikusi pārtraukta, vai kura Ziņas vairs nav spēkā, nav tiesību izveidot jaunu uzskaites ierakstu Vietnē atkārtoti (tai skaitā, izmantojot Lietotāja iepriekš laukiem.eu vietnē norādīto elektroniskā pasta adresi) bez laukiem.eu īpašas atļaujas. Lietotājam nav tiesību izmantot cita Lietotāja Uzskaites datus, lai piekļūtu laukiem.eu Vietnei.

 1. Tiesību nodošana

10.1. laukiem.eu ir tiesības, bet Lietotājs ar šo sniedz savu piekrišanu nodot savas tiesības un/vai pienākumus attiecībā uz šo Lietotāja vienošanos gan kopumā, gan daļēji trešajai personai.

10.2. Gadījumā, ja tiesības un/vai pienākumi tiek nodoti gan kopumā, gan daļēji, saskaņā ar šo Lietotāja vienošanos, trešajai pusei, tad trešajai pusei ir tiesības sniegt analoģiskus vai līdzīgus pakalpojumus citā vietnē.

 1. Strīdi un spēkā esošā likumdošana

11.1. Visu strīdu atrisināšanā, saskaņā ar šo Lietotāja vienošanos, tiek piemērota spēkā esošā Latvijas Republikas likumdošana.

11.2. Tā kā Servisu izmantošana Lietotājam tiek piešķirta bez atlīdzības šīs Lietotāja vienošanās ietvaros, likumdošanas noteikumi par patērētāju tiesību aizsardzību nav piemērojami attiecībām starp Lietotāju un laukiem.eu.

11.3. Šīs Lietotāja vienošanās atsevišķu daļu atzīšana par spēkā neesošām neatceļ citus šīs Lietotāja vienošanās noteikumus.

 1. Naudas atgriešanas politika

12.1. Platformas lietotājam ir tiesības lūgt atgriezt elektroniskajā makā iemaksāto naudu, ja tā nav izmantota.

12.2. laukiem.eu administrācija ietur 5 EUR komisiju par naudas atgriešanu.